Εφημερίδα

61 νεκροί από ανατροπή πλεούμενου στην Λιβύη

ÊÜôïéêïé ôçò Ñüäïõ, äéáóþóôåò ôïõ ÅÊÁÂ, Üíäñåò ôïõ ëéìåíéêïý, áóôõíïìéêïß êáé åèåëïíôÝò áíáóýñïõí áðü ôçí èÜëáóóá Óýñéïõò ðñüóöõãåò Ýðåéôá áðü ôï íáõÜãéï ôïõ éóôéïöüñïõ óôï ïðïßï åðÝâáéíáí ôçí ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2015. Ôñßá Üôïìá -Ýíáò Üíäñáò, ìßá ãõíáßêá êáé Ýíá ðáéäß- áíáóýñèçêáí íåêñÜ áðü ôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ÆÝöõñïò ôçò Ñüäïõ. Ïé ðåñéóóüôåñïé ìåôáíÜóôåò Ýðåóáí óôç èÜëáóóá êáé êáôÜöåñáí íá âãïõí óôçí áêôÞ ìå ôç âïÞèåéá êáôïßêùí ôïõ íçóéïý. Óýìöùíá ìå ôï Ëéìåíéêü, Ý÷ïõí äéáóùèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò 83 Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí 57 Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç ôïõ íçóéïý êáé 23 óôï íïóïêïìåßï.

Από τους 86 επιβαίνοντες μετανάστες, οι 61 έχασαν την ζωή τους.

Δείτε επίσης

Διεθνή

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

24.05.24

Σημειώνεται πως οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο στερούνται μηχανισμούς άμεσης επιβολής.

Διεθνή

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

24.05.24

Σημειώνεται πως οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο στερούνται μηχανισμούς άμεσης επιβολής.

Διεθνή

Τι θα γίνει στη Βρετανία μέχρι τις πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

23.05.24

Με απόσταση 20 μονάδων οι Εργατικοί από τους Τόρις του Ρίσι Σούνακ που προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Διεθνή

Τι θα γίνει στη Βρετανία μέχρι τις πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

23.05.24

Με απόσταση 20 μονάδων οι Εργατικοί από τους Τόρις του Ρίσι Σούνακ που προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Διεθνή

Τι ισχύει για το διαστημικό όπλο της Ρωσίας που οι ΗΠΑ υποστήριζουν ότι εκτοξεύθηκε

22.05.24

Σύμφωνα πάντα με τις ΗΠΑ, την περασμένη Πέμπτη, από το Πλεσέτσκ της Ρωσίας, περίπου 800 χλμ βόρεια της Μόσχας, εκτοξεύτηκε ένας πύραυλος Soyuz.

Διεθνή

Τι ισχύει για το διαστημικό όπλο της Ρωσίας που οι ΗΠΑ υποστήριζουν ότι εκτοξεύθηκε

22.05.24

Σύμφωνα πάντα με τις ΗΠΑ, την περασμένη Πέμπτη, από το Πλεσέτσκ της Ρωσίας, περίπου 800 χλμ βόρεια της Μόσχας, εκτοξεύτηκε ένας πύραυλος Soyuz.

Διεθνή

Η Νορβηγία αναγνωρίζει την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους

22.05.24

Η Ιρλανδία θα είναι η επόμενη χώρα που θα κάνει ανακοινώσεις για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης. ενώ θα ακολουθήσει και η Ισπανία.

κράτους

Διεθνή

Η Νορβηγία αναγνωρίζει την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους

22.05.24

Η Ιρλανδία θα είναι η επόμενη χώρα που θα κάνει ανακοινώσεις για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης. ενώ θα ακολουθήσει και η Ισπανία.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.