Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
olafaq.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου (και των επιμέρους ιστοσελίδων και υπηρεσιών αυτού) που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «FAQ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής «olafaq.gr»), η οποία εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, στην Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 801674645 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , (τηλ. επικοινωνίας: 210-6927175). Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.olafaq.gr εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»).

Στην παρούσα, ο όρος «εμείς»/ «εμάς»/ «μας» θα αναφέρεται στο  www.olafaq.gr , ενώ ο όρος «εσείς»/ «εσάς»/ «σας», στον χρήστη του Διαδικτυακού Τόπουή/και των υπηρεσιών εφεξής ο «Χρήστης»). To olafaq.gr επεξεργάζεται τα   δεδομένα σας στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/ΓΚΠΔ/GDPR), του Ν. 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε ενημέρωση αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της ενημέρωσής σας αναφορικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους. 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
  1. Επωνυμία: FAQ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  2. Έδρα: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ
  3. Στοιχεία Επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων ή σε περίπτωση επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό γραπτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 91, ΤΚ 11528, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 692 7175.
 2.  Είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση επεξεργασίας, (δυνητικοί) αποδέκτες δεδομένων.
  Στο παρόν άρθρο, υπό την γενική κατηγοριοποίηση δεδομένων που αναφέρεται πιο κάτω, περιγράφεται, στους σχετικούς πίνακες, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και οι κατηγορίες δυνητικών αποδεκτών των δεδομένων σας. To olafaq.gr δεν πωλεί τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιονδήποτε λόγο. Οι αποδέκτες που αναφέρονται κατωτέρω με τους οποίους (ανά περίπτωση) είναι δυνατόν να μοιραζόμαστε ή στους οποίους να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, αποτελούν προμηθευτές μας και ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται κατωτέρω, όπως στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησής μας ή περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτον καθολικό ή ειδικό διάδοχο ημών- οπότε αυτός ο τρίτος καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας), αναλαμβάνοντας εγγράφως έναντι ημών, όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ  Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ
   Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόποκαι και περιηγείστε σε αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, με αυτόματο τρόπο, τα κάτωθι (αποπροσωποποιημένα) δεδομένα σας, μέρος ή το σύνολο των οποίων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορεί να συνιστούν «προσωπικά δεδομένα» κατά την έννοια του Νόμου:

   ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

   ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   (ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

   Διεύθυνση IP

   Πληροφορίες Συσκευής κάθε φορά που συνδέεστε από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς: το μοντέλο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση αυτού, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής σας (DeviceIdentifier), το δίκτυο, την χώρα στην οποία βρίσκεστε, την χρησιμοποιούμενη γλώσσα της συσκευής, το μέγεθος της οθόνης σας και την ανάλυσή της, την «ζωή» της μπαταρίας σας.

   – Πληροφορίες Χρήσης. Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, την ώρα σύνδεσης και τη διάρκεια παραμονής σας στον Διαδικτυακό Τόπο, τις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου στις οποίες περιηγηθήκατε, τους ιστοτόπους από τους οποίους οδηγηθήκατε στον Διαδικτυακό μας Τόπο.

    

    

   Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

   (α) Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Διαδικτυακό μας Τόπο  και για την βέλτιστη εμπειρία χρήστη κατά την πρόσβασή του στον Διαδικτυακό μας Τόπο(Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.).

   (β) Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

   (γ) Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και αναλύσουμε τον όγκο χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου και γενικότερα για να αντλήσουμε αποπροσωποποιημένες στατιστικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

   (δ)Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

    

    

   – Τεχνικοί μας Συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η φιλοξενία, συντήρηση ή δημιουργία μέρους ή όλων των ηλεκτρονικών μας συστημάτων.

   – Εταιρείες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων στο cloud (cloudproviders).

   – Εξωτερικοί τεχνικοί και νομικοί μας σύμβουλοι και συνεργάτες, περιλαμβανομένων τεχνικών συνεργατών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών μας συστημάτων. 

   – Συνεργάτες οι οποίοι ενεργούν ανάλυση και στατιστικοποίηση δεδομένων χρήσης, όπως υπηρεσίες Analytics.

   – Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχέςαποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας  και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ).

   – Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση μας και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ)

  2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   Στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να λάβετε πληροφόρηση, να προβάλλετε ένα αίτημά σας, να εκφράσετε άποψή σας ή προκειμένου να ασκήσετε τα εκ του Νόμου και εκ των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, δικαιώματά σας (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

   ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   (ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

   – Ηλεκτρονική Διεύθυνση

   – Περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας που μας κοινοποιούνται από εσάς.

   – Περιεχόμενο του μηνύματός σας

    

    

    

   Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

   (α) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο αίτημα και το μήνυμά σας ή/και (εφόσον το μήνυμά σας συνίσταται σε άσκηση δικαιώματός σας) να ανταποκριθούμε, υπό τους όρους του νόμου, στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 (α) ΓΚΠΔ), ή/και η εκτέλεση σύμβασης εφόσον ασκείτε συμβατικό σας δικαίωμα (άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ), ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον ασκείτε δικαίωμα που σας παρέχεται εκ του Νόμου (άρθρο 6 παρ 1(γ) ΓΚΠΔ).

   (β) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την καταγραφή και αρχειοθέτηση παραπόνων, έκφρασης απόψεων για τις υπηρεσίες μας, την τήρηση αρχείου άσκησης νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη νομική μας προστασία.

    

   -Εξωτερικοί τεχνικοί, φορολογικοί  λογιστικοί και νομικοί σύμβουλοι.

   – Εταιρείες αποθήκευσης επιχειρηματικών δεδομένων (cloudproviders), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mailserviceproviders).

   – Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας (όπως π.χ. αν μια ληφθείσα επικοινωνία είναι απειλητική, παράνομη, περιέχει παράνομο περιεχόμενο κλπ.). Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ)

  3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

   Στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να συμμετέχετε σε τυχόν εκδηλώσεις, κληρώσεις ή διαγωνισμούς που διοργανώνουμε είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του olafaq.gr είτε μέσω των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία λογαριασμού σας είτε στον Διαδικτυακό Τόπο είτε τα στοιχεία λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την διεκπεραίωση της συμμετοχής σας και την ταυτοποίησή σας.

   ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

   ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   (ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

   – Ηλεκτρονική Διεύθυνση

   – Περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας που μας κοινοποιούνται από εσάςγια να σας αποσταλούν τα δώρα/προϊόντα.

   – Στοιχεία λογαριασμού προφιλ μέσου κοινωνικής δικτύωσης σας, το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στον πάροχο (instagram, facebook, google, twitter), εφ’ όσον η εκδήλωση, κλήρωση δώρων ή διαγωνισμός λαμβάνει χώρα μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

   – Περιεχόμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της εκδήλωσης, κλήρωσης δώρων ή του διαγωνισμού.

    

    

    

   Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

   (α) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να καταχωρήσουμε την συμμετοχή σας ή/και (εφόσον απαιτείται να σας αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο κάποιο προϊόν ή δώρο διαγωνισμού, κλήρωσης ή εκδήλωσης) να ανταποκριθούμε, υπό τους όρους του νόμου, στην εκπλήρωση των εκάστοτε όρων της σχετικής διοργάνωσης.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 (α) ΓΚΠΔ), ή/και η εκτέλεση σύμβασης εφόσον ασκείτε συμβατικό σας δικαίωμα (άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ), ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον ασκείτε δικαίωμα που σας παρέχεται εκ του Νόμου (άρθρο 6 παρ 1(γ) ΓΚΠΔ).

   (β) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την καταγραφή και αρχειοθέτηση παραπόνων, έκφρασης απόψεων για τις υπηρεσίες μας, την τήρηση αρχείου άσκησης νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη νομική μας προστασία.

    

   -Εξωτερικοί τεχνικοί, φορολογικοί  λογιστικοί και νομικοί σύμβουλοι.

   -Μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομικές εταιρείες και υπηρεσίες αποστολών, μεταφορών και ταχυμεταφορών.

   – Εταιρείες αποθήκευσης επιχειρηματικών δεδομένων (cloudproviders), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mailserviceproviders).

   – Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας (όπως π.χ. αν μια ληφθείσα επικοινωνία είναι απειλητική, παράνομη, περιέχει παράνομο περιεχόμενο κλπ.). Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ)

    

    

 3. Cookies
  1. Το olafaq.gr χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.
  2. O Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘SessionCookies’) και ο Χρήστης κλείσει τον webbrowser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο   (‘PersistentCookies’).
  3. Τα είδη Cookiesπου χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τα εξής:
   1. (α) EssentialCookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να αποκλείσει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.
   2. (β) Performance and AnalyticsCookies: Πρόκειται για webanalytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

     

    Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

  4. Μεταβολή σκοπού
   Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονταιστην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, το olafaq.gr θα σας ενημερώσει αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σκοπού.
  5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia)
   1. Facebook Page
    Ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook (https://www.facebook.com/olafaq.gr), η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων.

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «στείλτε μήνυμα» ( sendmessage).

    Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. διεύθυνση email). Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας  (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ), στην προκειμένη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε την επικοινωνία της Εταιρείας με τους επισκέπτες. Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας στο Facebook υπόκειται, πέραν των πολιτικών του ίδιου του Facebook, και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

    Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στη σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιούμε μέσω της σελίδας στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

    Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη λειτουργία του Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηεταιρεία με την επωνυμία«MetaPlatformsIrelandLimited»,με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω διαδικτύου (https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 ) ή στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: MetaPlatformsIrelandLtd, 4 GrandCanalSquare, GrandCanalHarbour, Dublin 2 Ireland.

    Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

    https://www.facebook.com/about/basics

    https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

    Η πρόσβαση στο Facebook λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του.

   2. Instagram

    Ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram (https://www.instagram.com/olafaq.gr/)

    Μέσω της πλατφόρμας του Instagram έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό της Ιστοσελίδας και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

    Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη λειτουργία του Instagram στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηεταιρεία με την επωνυμία«MetaPlatformsIrelandLimited»,με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω διαδικτύου (https://help.instagram.com/contact/186020218683230) ή στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: MetaPlatformsIrelandLtd, 4 GrandCanalSquare, GrandCanalHarbour, Dublin 2 Ireland.

    Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Instagram στους παρακάτω συνδέσμους:

    https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

    Η πρόσβαση στο Instagram λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του.

     

   3. Twitter

    Ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο Twitter (https://twitter.com/olafaq).

    Μέσω της πλατφόρμας του Twitter έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε ( follow) το λογαριασμό του olafaq.gr, να αναδημοσιεύετε (retweet) και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις μας, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

    Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη λειτουργία του Twitter στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηεταιρεία με την επωνυμία«Twitter International Company»,με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω διαδικτύου (https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp) ή στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: TwitterInternationalCompany, Attn: DataProtectionOfficer, OneCumberlandPlace, FenianStreet, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.

    Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Twitter στους παρακάτω συνδέσμους:

    https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/legal-twitter/site-assets/privacy-aug-19th-2021/Twitter_Privacy_Policy_EN.pdf

    https://twitter.com/en/privacy

    Η πρόσβαση στο Twitter λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του.

     

   4. Γενικές πληροφορίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

    Σύμφωνα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία, ως διαχειρίστρια σελίδας (page) μέσω της οποίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθεί από κοινού υπεύθυνος της επεξεργασίας με τον αντίστοιχο πάροχο. Η σχέση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων του επισκέπτη μέσω της σελίδας (page), όπως για παράδειγμα η ένδειξη like σε μία δημοσίευση. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του επισκέπτη, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω.

    Το olafaq.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της κάθε σελίδας.

    Το olafaq.gr ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας, για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στον βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Εφ’όσον υποβάλλετε σχόλιά σας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τότε η επεξεργασία των δεδομένων σας και οι όροι χρήσης θα διέπονται από τις πολιτικές του εκάστοτε μέσου/πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω.

    Σε κάθε περίπτωση σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης, ιδιαιτέρως όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων, ενώ θα πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η επίσημη.

     

   5. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

    Τοolafaq.gr ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

    Τοolafaq.gr δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

    Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των σελίδων του olafaq.grστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

    Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

     

  6.  Διαβίβαση Δεδομένων Εκτός Ε.Ε.

   Το olafaq.gr δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου του παρόντος όρου 5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος συνεργάτηςτου olafaq.gr ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του olafaq.gr, εδρεύει εκτός χώρας του Ε.Ο.Χ., η σχετική διαβίβαση γίνεται με τήρηση όλων των οικείων κανόνων του ΓΚΠΔ και με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων σας, όπως την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  7. Ασφάλεια και Τεχνικά-Οργανωτικά Μέτρα

   Το olafaq.gr συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από συνεργάτεςτου olafaq.gr που δεσμεύονται έναντι της εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

  8. Περίοδος Διατήρησης

   Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Σε περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται στην παρούσα τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο ανωτέρω ειδικώς ορίζεται.

  9. Δικαιώματα υποκειμένων

   Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.Τοolafaq.gr θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

   Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε αποστέλλοντάς μας σχετικό γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 91, ΤΚ 11528 Αθήνα, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 692 7175 .

   Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

   1. (α) Το δικαίωμα της πρόσβασης (αρ. 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 33 Ν. 4624/2019)

    Ασκώντας το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και στο αρ. 33 του Ν. 4624/2019,έχετε δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας, ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

   2. (β) Το δικαίωμα της διόρθωσης  (αρ. 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή.

   3. (γ) Το δικαίωμα της διαγραφής (αρ. 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 34 Ν. 4624/2019)

    Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από το olafaq.gr.

   4. (δ) Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

   5. (ε) Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (αρ. 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο(πχ cdήUSBdrive), καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.

   6. (στ) Το δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εκτός εάν το olafaq.gr καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

   7. (ζ) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (αρ. 22 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Το olafaq.gr δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

   8. (η) Ανάκληση συγκατάθεσης  (αρ. 7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

    Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

  10.  Καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

   Έχετε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλετε τυχόν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

  11. Μελλοντική Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

   Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

   Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Γνωστοποίηση, παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου.

   Οι Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου τεκμαίρεται ότι οι Χρήστες του αποδέχονται κάθε πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής.

   Η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

   Σε περίπτωση που κάποιος  Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο του olafaq.grκαι τις διατιθέμενες, μέσω αυτού, επιμέρους υπηρεσίες.